:: Regulamin ::


Regulamin najmu samochodów w firmie LG Rent


1. Najemcą lub użytkownikiem samochodu mogą być osoby posiadające prawo jazdy przez minimum 12 miesięcy. Prawo jazdy musi być ważne i takim pozostać, co najmniej do dnia zakończenia wynajmu. 
2. Wypożyczając lub użytkując samochód z grupy A i B trzeba mieć ukończone 21 lat, dla pozostałych grup – 25 lat.
3. Prawo do kierowania samochodem LG Rent posiada osoba wynajmująca oraz inne osoby wymienione w kontrakcie wynajmu. Dodatkowy kierowca musi posiadać prawo jazdy ważne, od co najmniej 12 miesięcy. Jeden dodatkowy kierowca gratis, opłata za drugiego kierowcę PLN 10.
4. Samochód nie może być używany do: przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu, do przewozu rzeczy, które mogłyby uszkodzić lub zanieczyścić pojazd, w wyścigach, rajdach, zawodach sportowych, wbrew przepisom celnym, holowania innych pojazdów.
5. Doba wynajmu trwa 24 godziny od chwili rozpoczęcia najmu. Przedłużenie wynajmu o 59 minut ponad pełną dobę powoduje obciążenie za następny dzień.
6. Koszt paliwa nie jest wliczony w cenę wynajmu. Wszystkie samochody są wynajmowane z pełnym zbiornikiem paliwa i powinny być do tankowane przed zwrotem do LG Rent.  W innym wypadku LG Rent doliczy opłatę za do tankowanie powiększoną o koszty operacyjne.
7. W cenę wynajmu wliczone jest ubezpieczenie OC i AC. Ubezpieczenie AC nie dotyczy: uszkodzeń szyb, opon (np. nadmierne ich zużycie), kół, tapicerki, aktów wandalizmu, części mechanicznych (np. zatarcie silnika lub uszkodzenie skrzyni biegów).
8. W chwili wynajmu należy przedłożyć prawo jazdy, paszport lub inny drugi dokument tożsamości. Wymagany jest depozyt na kwotę NWE (udział własny).
9. Podstawienie/odbiór samochodu do/z hoteli w miastach, w których LG Rent ma swoje punkty kosztuje 30 zł. Podstawianie/odbiór samochody do/z miast, w których LG Rent nie posiada swoich punktów powoduje obciążenie kwotą 1,40 PLN  za każdy kilometr liczony od najbliższego punktu LG Rent.
10. Wypożyczenie samochodów od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-18:00, w sobotę w godz. 10.00-14.00. Wynajem poza godzinami pracy  40,00 PLN,  niedzielę i dni świąteczne 50,00 PLN.
11. LG Rent oferuje dodatkowe wyposażenie do wynajmowanego samochodu. Należy o nie pytać w chwili dokonywania rezerwacji telefonicznej. Zgodnie z Polskim Prawem dzieci w wieku 0-11 lat podczas podróży samochodem powinny być  przewożone w odpowiednim foteliku. W chwili rezerwacji należy podać wiek dziecka.
12. Wynajmowanym samochodem nie wolno wyjeżdżać do Rosji, Białorusi, Ukrainy, Albanii.
13. Przekroczenie granicy wynajmowanym pojazdem wymaga specjalnego ubezpieczenia. Niezbędne jest podanie tego faktu w rezerwacji. Koszt ubezpieczenia pokrywa klient i zależy od grupy wynajmowanego samochodu oraz od okresu wynajmu – dotyczy krajów spoza Unii Europejskiej.
14. Wyjazd poza granice Polski bez wcześniejszej zgody LG Rent może być traktowany, jako kradzież samochodu. Wówczas LG Rent zastrzega sobie prawo powiadomienia Policji. LG Rent  zastrzega sobie możliwość pobrania dodatkowej opłaty za przekroczenie granicy Polski wynajmowany pojazdem.
15. Opłaty za wynajem pobierane są z „góry”, wymagana jest wpłata kaucji zwrotnej, 500 – 4000 PLN.
16. Kaucja (depozyt) jest zwracany/odblokowywany w formie jakiej został pobrany.
17. Przekazanie samochodu Najemcy odbywa się po dokonaniu oględzin, ta sama procedura obowiązuje w momencie zwrotu samochodu. LG Rent ma 24h na sprawdzenie stanu samochodu wynajętego przez Najemcę od momentu zdania pojazdu.
18. W czasie obowiązywania umowy najmu Najemcy zabrania się dokonywania przeróbek. O zaistniałej awarii należy bezzwłocznie poinformować Wynajmującego.
19. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów nieuzasadnionej zamiany samochodu, kara umowna 30 pln w obrębie miasta + 1,40 pln za każdy kilometr poza obrębem miasta.
20. W czasie eksploatacji samochodu Najemca zobowiązany jest do: Posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym. Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie alarmów oraz blokad). Wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzanie i ewentualnie płynu chłodzącego oraz oleju silnikowego. Uzupełniania płynu spryskiwaczu. Kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek czy lamp halogenowych.
21. W przypadku kradzieży, włamania lub uszkodzenia pojazdu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego oraz najbliższą placówkę policji i uzyskać dokument (poświadczenie) o wynikłych stratach.
22. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w przypadku:
a. umyślnego działania lub wskutek rażącego niedbalstwa
b. uszkodzenia wnętrza samochodu, opon, kołpaków, lusterek, wycieraczek, felg,
c. zagubienia kluczyków samochodu – opłata karna 900,00 PLN
d. zagubienia dokumentów samochodu – opłata karna 900,00 PLN .
e. prowadzenie samochodu, w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków, lub bez ważnego prawa jazdy,
f. nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego i kluczyków po kradzieży samochodu,
g. nie zwrócenia panelu po kradzieży radioodtwarzacza,
h. ucieczki z miejsca wypadku,
i. wjazdu samochodem na terytorium państw wymienionych w warunkach ogólnych bez zgody LG Rent,
j. odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy najemcy.
23. LG Rent zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia samochodu bez podania przyczyn nawet, jeśli klient spełnia i akceptuje wszystkie wymagania i procedury obowiązujące w firmie.
24. Wszelkie spory zaistniałe w wyniku realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy dla m. Szczecina.
25. Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na automatyczne przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych do Wypożyczalni samochodów LG Rent i zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz.U. Nr 133 poz.:883) w celach marketingowych. NAJEMCA oświadcza, że został poinformowany o braku ustawowego obowiązku podania danych osobowych oraz o prawie wglądu do swoich danych osobowych.
26. Odpowiedzialność za wynajmowany pojazd od momentu jego wydania, do chwili zwrotu ponosi najemca. Jego udział własny w szkodach komunikacyjnych AC wynosi 25%. Istnieje możliwość do ubezpieczenia pojazdu na okres wynajmu (w przypadku wykupu do ubezpieczenia udział własny najemcy w szkodach komunikacyjnych AC zostaje zmniejszony do 0%).
27. W przypadku nieterminowego uregulowania opłat, najemca ponosi odsetki w wysokości 36,5 % w skali rocznej od      należnej sumy. Niezależnie od naliczonych odsetek wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od  umowy po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty.
28. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie najemcy, wypożyczalnia ma prawo odebrać bezzwłocznie wynajmowany pojazd. W takim przypadku uiszczona kaucja nie podlega zwrotowi, dodatkowo najemca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z odebraniem pojazdu przez wypożyczalnię lub osobę do tego upoważnioną.
29. Pojazd może odebrać/zwrócić jedynie najemca lub jedna z osób upoważnionych do jego prowadzenia. Osoba dokonująca odbioru/zwrotu powinna posiadać przy sobie ważne prawo jazdy, oraz znajdować się w stanie w pełni pozwalającym jej na prowadzenie pojazdu (w przypadku niedopełnienia w/w wymagań wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy, w takim przypadku uiszczona kaucja nie podlega zwrotowi).
30. Umowa najmu zostaje zawarta na czas określony, jej przedłużenie jest możliwe jedynie po uprzednim kontakcie z wypożyczalnią, najpóźniej na 24 godziny przed planowanym terminem zwrotu pojazdu. W przypadku przedłużenia czasu trwania wynajmu bez zgody wypożyczalni, najemca zostanie obciążony jednorazową opłatą dodatkową wg obowiązującego cennika.
31. Kaucja ujęta w umowie najmu samochodu, w przypadku powstania szkody na wynajmowanym pojeździe, zostanie zatrzymana w całości na poczet kosztów związanych z przestojem pojazdu i likwidacją szkody.
32. Najemca lub Użytkownik zobowiązuje sie w przypadku kradzieży najętego pojazdu wraz z dokumentami i kluczami, pokryć koszty jego utraty w całości.

OPŁATY W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM I KARY UMOWNE

1. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie - 500,00 PLN.
2. Każdy dzień postoju spowodowany uzupełnieniem w/w rzeczy:
a. Brak kluczyka bez pilota centralnego zamka - 500,00 PLN
b. Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka - 500,00 PLN
c. Utrata lub zniszczenie pilota alarmu - 200,00 PLN
d. Brak panelu do radia - 300,00 PLN
e. Brak dokumentów technicznych - 200,00 PLN
3. Uzupełnienie brakującego paliwa wg BP Polska + 35%.
4. Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmiana bez zgody Wynajmującego 200,00 PLN kara umowna.
5. Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku opłat wg cennika producenta + marża 15%.
6. Wszelkie uszkodzenia wynajętego samochodu spowodowane przez wynajmującego, a nie podlegającego ubezpieczeniu w pełni pokrywa najemca.
7. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem) - 5000,00 PLN.
8. Palenie tytoniu w samochodzie 250,00 PLN kara umowna.
9. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 250,00 PLN kara umowna.
10. Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem 500,00 PLN kara umowna.
11. Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP, 250,00 za każdą dobę pobytu samochodu za granicą – kara umowna.
12. Bezzasadne zerwanie, lub uszkodzenie reklamy lub logo firmy 500,00 PLN kara umowna, plus koszty materiału i robocizny.
13. Bezumowne korzystanie z samochodu wartość stawki dobowej plus 100 PLN netto za każdą rozpoczętą dobę
 

Ceny podane są w PLN, do kwoty należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

LG Rent - Wypożyczalnia Samochodów Szczecin
Średnia ocena: ★★★★★ 5 na podstawie opinii z Facebooka.
12 5 1